Obchodní podmínky


1. Retro_autopůjčovna

1.1 Předmět smlouvy

Lukáš Krpálek, IČ: 01644556 (dále jen pronajímatel) a nájemce uzavírají podle ustanovení § 630 a násl. Obchodního zákoníku smlouvu o nájmu dopravního prostředku, která se řídí těmito obchodními podmínkami. Pronajímatel se zavazuje na základě smlouvy o nájmu (předávacího protokolu) motorového vozidla a za podmínek upravených těmito obchodními podmínkami přenechat nájemci dopravní prostředek (motorové vozidlo) k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za užívání tohoto dopravního prostředku nájemné dle platného ceníku a za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.2 Výše nájemného a podmínky platby

Základní nájemné se řídí hlavním ceníkem. Další případné poplatky budou účtovány dle speciálního ceníku, který je součástí těchto obchodních podmínek. Nájemné i kauce jsou splatné při podpisu nájemní smlouvy a předání vozidla. Kauce se vrací po předání vozidla v plné výši. Pokud dojde k některé ze skutečností popsaných v těchto podmínkách - účtování poplatku dle speciálního ceníku, nebo škodni události, bude kauce použita na úhradu škody, či poplatku dle speciálního ceníku. Nepokryje-li kauce náklady na odstranění škody způsobené nájemcem, popř. náklady na odstranění škody způsobené nájemcem spolu s poplatky dle speciálního ceníku, popřípadě platbu za poplatky viz. speciální ceník, je nájemce povinen uhradit rozdíl v těchto částkách na účet pronajímatele nejpozději do deseti dnů od okamžiku, kdy ho k tomu pronajimatel písemně vyzve. Je-li nájem sjednán na dobu delší než jeden týden, provádí se účtování a fakturace průběžně zpravidla po každých sedmi dnech nájmu, není-li dohodnuto jinak.

1.3 Doba trvání nájmu, předání a vrácení vozidla

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a stává se platnou okamžikem jejího podpisu (podpisu předávacího protokolu) yoběma smluvními stranami. Nájemní vztah dle této smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Vrácení vozidla nájemcem později, než v době dohodnuté ve smlouvě, je považováno za podstatné porušení smlouvy a bude mít jako neoprávněné užívání cizí věci za následek trestně právní postih. Nájemce je v takovém případě povinen, za období přesahující sjednanou dobu trvání nájmu, pronajímateli zaplatit mimo nájemné i smluvní pokutu ve výši dvojnásobku původního nájemného včetně všech souvisejících poplatků. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu včetně dokladů od vozu, klíčů, povinné výbavy a to na místě a v době sjednané na základě smlouvy o nájmu, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Veškeré zjištěné vady, připomínky a stížnosti vztahující se k pronajatému vozu, musí nájemce uplatnit při převzetí vozu formou záznamu ve předávacím protokolu. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství,povinné výbavy a dokladů od vozu na místě a v době sjednané na základě nájemní smlouvy. Nájemce je povinen vrátit vozidlo s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal. Vozidlo včetně dokladů od vozu, klíčů a příslušenství musí převzít pronajímatel, nebo pronajímatelem určený pracovník. O převzetí je vždy sepsán předávací protokol. Vozidlo je nájemci vždy předáno s plnou nádrží a stejně tak by mělo být i vráceno. V případě vracení nedotankovaného vozidla bude nájemci účtována cena obvyklá s navýšením min 50%. Při převozu domácích zvířat je nájemci účtován jednorázový poplatek 500 Kč. Poplatek od 500 Kč do 3.000 Kč bude nájemci účtován v případě silně znečištěného vraceného vozidla a (nebo) interiéru.

1.4 Práva a povinnosti smluvních stran

Nájemce je povinen užívat vozidlo pouze za účelem, pro který je určeno, obvyklým způsobem a udržovat správné množství mazadel a provozních kapalin včetně tlaku v pneumatikách, taktéž dodržovat všechny dopravní, celní a jiné právní předpisy za účelem zabránění vzniku škody. Je zakázáno vozidlo provozovat mimo pozemní komunikace České republiky, určené pro provoz motorových vozidel. Nájemce se nesmí s předmětným vozidlem účastnit závodů, soutěží či používat vozidlo za úplatu k transportu zboží či osob či jiných aktivit, při kterých dochází k nadměrnému opotřebení předmětného vozidla. Bude-li zjištěno, že bylo vozidlo nájemcem cíleně provozováno v režimu, kdy dochází k jeho nadměrnému opotřebení, bude nájemci účtován jednorázový poplatek za nadměrné opotřebení dle speciálního ceníku. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele přenechat užívání pronajatého vozidla jiným osobám než uvedeným v této smlouvě. Nájemce nesmí jakkoli manipulovat s logem pronajímatele na vozidle, nesmí také používat na vozidle žádnou formu reklamy bez písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob. Nájemce zejména nesmí zanechat v zaparkovaném vozidle klíče nebo doklady od vozu a vždy je povinen parkující vozidlo řádně zabezpečit za použití všech dostupných prostředků. Nájemce nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků snižujících schopnost řídit motorové vozidlo. Porušení některé z těchto povinností a podmínek (viz bod 4) je podstatným porušením této smlouvy a činí nájemce zodpovědným za veškeré vzniklé škody v plném rozsahu. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu výskyt všech závad, které na vozidle během užívání nastanou a vyžadují opravu. Nesplnění této povinnosti zakládá odpovědnost nájemce za škodu, která v důsledku neodstranění závady vznikla. Stejně tak je nájemce odpovědný za škody vzniklé v důsledku nesprávného užívání vozidla včetně poplatků za odtažení vozidla.

1.5 Odpovědnost za škody a pojištění

Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel s oprávněnou pojišťovnou smlouvu o pojišťění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Nájemce odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škodu vzniklou na vozidle v době od předání vozidla nájemci do jeho převzetí pronajímatelem. V případě poškození vozu v rámci dvou nebo více škodních událostí posuzují se tato poškození z hlediska odpovědnosti nájemce každá zvlášť. Pokuty za dopravní přestupky způsobené provozem vozidla v době trvání smlouvy a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů od vozidla, klíčů nebo nářadí patřících do vybavení vozidla, hradí vždy nájemce (viz. speciální ceník). Při odcizení, nebo poškození vozu odpovídá nájemce za škodu v plném rozsahu.

1.6 Postup v případě škodní události

V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození vozidla nebo jeho částí a dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osob, je nájemce vždy povinen ihned přivolat policii, bez ohledu na výši škody. Pokud toto neučiní, odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu. V případě škodní události je nájemce povinen vyplnit záznam o dopravní nehodě. Tiskopis je součástí dokladů od vozidla. Potvrzení o účasti na nehodě nebo vzniku jiné škody dalším stranám je nájemce povinen neprodleně předat pronajímateli nejpozději do 24 hodin od vzniku škody. 

1.7 Zánik nájemního vztahu

Nájemní vztah zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Pro případ, že nájemce užívá dopravní prostředek v rozporu s touto smlouvou, či způsobem, kterým vznikne pronajímateli škoda nebo hrozba škody značného rozsahu, je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou platností, a to bez náhrady. Stejně tak je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy, neplatí-li nájemce řádně a včas fakturované platby či porušuje-li své povinnosti dle této smlouvy.

1.8 Ostatní smluvní ujednání

Tyto obchodní podmínky nejsou přikládány v tištěné podobě k předávacímu protokolu, který je zároveň nájemní smlouvou. Veškeré změny a doplňky nájemní smlouvy musí mít písemnou formu. Nájemce souhlasí s tím, že budou pořízeny kopie jeho dokladů a z nájemní smlouvy včetně jeho osobních budou zpracovány na počítači a uchovány v databázi pronajímatele a použity pro marketingové účely pronajímatele a také dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail pro účelu marketingových aktivit pronajímatele. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pronajímateli. Nájemce má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci. Rozhodovaní všech případných sporů je v pravomoci soudů České republiky a místně příslušným je soud pronajímatele. Rozhodné znění nájemní smlouvy a všeobecných podmínek je v českém jazyce.

Uváděné poplatky odpovídají platnému ceníku a obsahují DPH.

Speciální ceník

poplatek při ztrátě klíčů: 1500,- | poplatek při ztrátě dokladů: 3000,- | poplatek při ztrátě vybavení vozidla: 3000,- | poplatek za nadměrné opotřebení vozidla: 10000,- | poplatek za nadměrně znečištěné vozidlo (vč. interiéru): 500-3000,- dle míry znečištění

2. Komisní prodej

2.1: Obecné ujednání: Tyto obchodní podmínky definují vztah, práva a povinnosti zadavatele a zprostředkovatele v případě výhradního zastoupení při prodeji stroje pod značkou cestuj-klasikou.cz.

2.2: Popis smlouvy: Zadavatel si se zprostředkovatelem vždy sjednává smlouvu o zprostředkování prodeje - výhradní spolupráce. Tato smlouva vždy identifikuje zadavatele, zprostředkovatele i předmětný stroj. Zadavatel touto smlouvou pověřuje zprostředkovatele, aby ho plně zastupoval při prodeji předmětného stroje, tj. zejména: dopravil za něj stroj do prostor cestuj-klasikou.cz (Určická 1749/94, Prostějov), vytvořil za něj dokumentaci (detailní fotodokumentaci zachycující reálný stav vozidla a videozáznam popisující reálný stav vozidla a jeho funkčnost - je-li stroj pojízdný) stroje potřebnou pro prodej, inzeroval za něj vůz a prezentoval ho pak i zákazníkům (vč. zkušebních jízd, je-li vůz pojízdný).

2.3.: Povinnosti zadavatele: Zadavatel se zavazuje poskytnout zprostředkovateli reálný popis stavu vozidla, fotodokumentaci realizovaných úprav / oprav (pokud existuje) a popis provedených servisů (byly-li provedeny). Zadavatel se stejně tak podpisem těchto všeobecných obchodních podmínek - komisní prodej a podpisem smlouvy o zprostředkování prodeje - výhradní spolupráci stvrzuje, že stroj nemá žádné právní vady.  Podpisem citovaných listin také stvrzuje, že je právoplatným a výhradním majitelem stroje a je oprávněn stroj prodat. Podpisem citovaných listin také stvrzuje, že mu nejsou známé žádné skryté vady stroje. Při porušení těchto povinností bude zadavateli fakturovaná pokuta ve výši 10 tis czk a zprostředkovatel bude po zadavateli dále nárokovat ušlý zisk, náklady na dopravu stroje, náklady na vytváření inzertní dokumentace (fotogalerie, video) a veškeré další náklady spojené se zmařeným obchodem pro porušení povinností zadavatele, např. i kompenzaci kupujícího - projeví-li se například právní vady stroje až při přeregistraci na nového majitele a dojde tak ke zmaření prodeje.

2.4.: Povinnosti zprostředkovatele: Zprostředkovatel se podpisem smlouvy o zprostředkování prodeje - výhradní spolupráci se zavazuje k dopravě stroje do prostor cestuj-klasikou.cz (Určická 1749/94, Prostějov), kde bude po celou dobu prodeje (tj. od odvozu od zadavatele - viz. Předávací protokol - do okamžiku samotného prodeje) skladován. Stvrzuje, že o něj bude pečovat “péčí řádného hospodáře” a současně stvrzuje, že neprodleně po dovozu začne vytvářet inzertní dokumentaci a po jejím vytvoření neprodleně vůz vystaví na inzertních serverech vč. fcb. stránky http://facebook.com/cestujklasikou. Zprostředkovatel se tímto zavazuje poskytovat součinnost potenciálním kupujícím, prezentovat jím vůz (vč. zkušebních jízd) a v případě kladné odezvy potenciálního kupujícího s ním i obchod v zastoupení zadavatele realizovat.

2.5.: Inzerovaná cena: Ve smlouvě o zprostředkování prodeje - výhradní spolupráci si zadavatel definuje cenu, za kterou chce stroj prodat (tzv. požadovaná cena). K této ceně bude před samotnou inzercí připočtena provize zprostředkovatele, tj. náklad na servis stroje před inzercí (pakliže si ho zadavatel u zprostředkovatele objedná - viz. Předávací protokol) + náklad na dopravu stroje (á10czk/km “tam i zpět”) + samotná odměna za prodej (viz. bod 9.6.). Tato “inzerovaná cena” bude prezentovaná prvních 14 dní od spuštění inzerce, pokud se během té doby vůz v režii cestuj-klasikou.cz neprodá, existují dvě varianty: “Pevná cena” a “Časová cena”. “Pevná cena” znamená, že bude vůz inzerován za stejnou hodnotu (inzerovaná cena) až do doby, než se prodá s tím, že bude zadavateli účtováno skladovné 300kč / za třetí a každý další započatý týden od zahájení inzerce (skladovné bude splatné vždy k 1. dni následujícího měsíce na účet zprostředkovatele č.: 4007028389/0800).  “Časová cena” znamená, že pokud nedojde během prvních 14cti dní od spuštění inzerce k prodeji, bude ponížená inzerovaná cena o časovou složku (viz. Bod 9.6.) (bude tím automaticky ponížena zadavatelem požadovaná cena) a vůz bude takto prodávaný dalších 14 dní. Pokud ani pak nedojde k prodeji, bude opět ponížena požadovaná cena o časovou složku a vůz bude takto inzerovaný dalších 14 dní - tento postup se bude opakovat, dokud se vůz neprodá. Volbu mezi “Pevnou cenou” a “Časovou cenou” provede zadavatel při podpisu smlouvy o zprostředkování prodeje - výhradní spolupráci. Změna “Pevná cena” / “Časová cena” je možná dohodou obou stran a to písemným dodatkem (i odesláním nascanovaného a zadavatelem podepsaného dodatku e-mailem zprostředkovateli) ke smlouvě o zprostředkování prodeje - výhradní spolupráci.

2.6.: Odměna zprostředkovatele: V případě, kdy bude požadovaná cena do 50tis czk, je odměna zporostředkovatele 5tis czk a časová složka (viz. bod 9.5.) 2,5tis. V případě, kdy bude požadovaná cena od 50 do 75tis czk, je odměna zprostředkovatele 7tis czk a časová složka (viz. bod 9.5.) 3,5tis. V případě, kdy bude požadovaná cena od 75 do 150tis czk, je odměna zprostředkovatele 10tis ckz a časová složka (viz. bod 9.5.) 5tis. V případě, kdy bude požadovaná cena od 150 do 250tis czk, je odměna zprostředkovatele 15 tis czk a časová složka (viz. bod 9.5.) 10tis. Pokud bude požadovaná cena od 250 do 350tis czk, je odměna zprostředkovatele 25tis czk a časová složka (viz. bod 9.5.) 15tis. V případě, kdy bude požadovaná cena více, jak 350tis, je odměna zprostředkvatele (a případná časová složka viz. bod 9.5.) předmětem dohody obou smluvních stran.

2.7..: Změna odměny zprostředkovate: Odměna zprostředkovatele i případná časová složka (viz. bod.9.5.) se snižuje podle pravidel bodu 9.6. v případě, kdy požadovaná cena (díky časové složce, nebo písemnou dohodou obou smluvní stran, vč. nascanovaného a zadavatelem podepsaného dodatku smlouvy o zprostředkování prodeje - výhradní zastoupení odeslaného emailem zprostředkovateli) klesne na nižší hodnotu dle definice odměn a časových složek viz bod 9.6.

2.8.: Samotný prodej
: V případě, kdy potenciální kupující projeví zájem stroj koupit, sjedná s ním zprostředkovatel smlouvu o smlouvě budoucí, na základě které složí kupující na účet zprostředkovatele zálohu ve výši 10% inzerované ceny. Poté zadavatel vydá zprostředkovateli listiny potřebné pro převod vozu na nového majitele (ověřená plná moc). Kupující pak vyplácí zbytek inzerované ceny na účet zprostředkovatele a následně dochází k podpisu kupní smlouvy (zprostředkovatelem, v zastoupení zadavatele) k vyplácení požadované ceny na účet zadavatele a převodu stroje na nového majitele (to plně v režii zadavatele s nákladem k tíži nového majitele).

2.9.: Odstoupení od smlouvy: Zadavatel má možnost kdykoliv písemně odstoupit od smlouvy o zprostředování prodeje - výhradní spolupráci a zastavit tak prodej stroje. Okamžikem odstoupení mu bude vystavena faktura na odměnu zprostředkovatele, která je součtem nákladů na dopravu a vytvoření inzertní dokumentace - tato dokumentace pak náleží zadavateli a může s ní libovolně nakládat. Zprostředkovatel si taktéž vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, dojde-li k porušení povinnosti zadatele viz. bod 9.3., vč. fakturace pokuty a nákladů k tíži zadavatele viz. bod 9.3. těchto obchodních podmínek.

3. Klasické parkování

3.1 


Webdesign: Jan Zatloukal